Nr. 2 på listen til kommunevalget 2017 - Frederikshavn byråd:

my picture


Regionsråds- og byrådskandidater
Nr. 2 til byrådsvalget
Nr. 10 til regionsrådsvalget  

Byrådsmedlem siden 2010.

Hvem er jeg som person og kandidat, læs længere ned på siden efter politiske poster

Navn:
Carsten Sørensen

Bopæl:
9900 Frederikshavn


Alder:
43 år.

Samlivsforhold:
Gift med Marites siden 2016.
Far til 4 piger på henholdsvis snart 18, 16, 7 år og 8 mdr gamle.


Kontaktoplysninger:
Tlfnr: 41 28 06 64

Mailadresser:
[email protected]
[email protected] (kommunalt)


Carsten Sørensen DF hjemmeside:
Se mere påwww.carstensørensen.dk eller klik her


Facebook-side:
Carsten Sørensens Facebook-side
Eller klik her


Politiske interesseområder:
Social- og sundhedsområdet,
Arbejdsmarkedet
Økonomi / Erhverv.Stilling:
Kontorassistent (fleksjobber) ved Frederikshavn kommune ved Center for Teknik og Miljø siden 2012.
Arbejdsomåde: Digitalisering.


Politiske poster:

Byrådsmedlem af Frederikshavn byråd siden 1. januar 2010-?
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalg og Økonomiudvalg fra 2014-?

Beskikket medlem af Ankestyrelsen for perioden 01.06.2014 til 31.05.2018.
Udpeget af socialministeren på vegne af KL (Kommunernes landsforeningen)

Organisatorisk poster 
Næstformand Dansk Folkeparti Frederikshavn Lokalforening siden Maj 2015.
Næstformand Dansk Folkeparti Frederikshavn-Læsø Lokalforening siden marts 2014.
Lokalformand  Dansk Folkeparti Frederikshavn-Læsø Lokalforening fra marts 2009 til marts 2014.

Ansvarsområde Dansk Folkeparti Frederikshavn siden 2009:
It-ansvarlig og webmaster, samt
Administration og økonomi.

Carsten Sørensen er it-ansvarlig og webmaster for lokalforeningens hjemmeside.
Administrator og Webredaktør for DF Frederikshavn Facebook-side.

Medarrangører og tovholder for følgende arrangementer i DF regi:

DF på Toppen 2011-2013.

DF på Hjallerup Marked 2012-201?.Bestred følgende poster i periode for byrådsperioden 2010-2014:
Gruppeformand fra 2011-2014
Medlem af Social- og Sundhedsudvalgene
Næstformand i Sundhedsudvalg i perioden.

Hvem er ham der Carsten Sørensen

Jeg er:
- 43 år
- gift med Marites på 38 år.
- Vi har 4 piger på henholdsvis 18, 16, 7 og 8 mdr.
- bor i en almen bolig i Frederikshavn nordby.
- ansat ved Frederikshavn kommune og arbejder på Frederikshavn rådhus ved CTM siden 2012.
- arbejder bl.a. digitalisering af bygge- og miljøsager og meget mere.
- uddannet inden transport- og logistikbranchen (kran- og maskinfører, eksportchauffør, lager- og logistikoperatør).


Jeg vil arbejde for følgende i byrådet:
- en anstændig ældrepleje.
- gode skoler og børnepasningstilbud.
- at vores samfund bygges på danske værdier.
- udvikling af yderområder og landdistrikter.
- mere tryghed i hverdagen (øget politidækning).
- øget fokus på veteranpolitik.
- udvikling af erhvervslivet.
Opkvalificeringaf ledigeufaglærte
- flere energivenlig almen boliger i hele kommunen.
- tiltrækning af statslige arbejdspladser.
- skaffe flere praktiserende læger til kommune
- øget bosætning.

- repatriering (støtte til frivillig hjemrejse for udlændinge på opholdstilladelse) - Flere kampagner end dem som vi har gang i eller har haft.I forhold til regionspolitik er mine fokusområder:
- mindre rejsetid for patienterne og bedre koordinering af patienttransporten.
- tryghed overalt i regionen (beredskab og lægedækning).
- flere praktiserende læger til Region Nordjylland
- bedre offentlig transport i yderområderne.
- rent drikkevand er vigtigere end råstofudvikling af sand og grus.
- ingen religiøse symboler i sundhedsvæsenet.

Mine mærkesager uddybes i nedenstående opslag.

"Hvorfor er det egentligt, at vi skal stemme personligt på dig?"

Et ganske rimeligt spørgsmål som jeg har fået flere gange.
Jeg kan ikke love guld og grønne skove, men jeg kan love jer, at jeg vil gøre det, så godt jeg
kan - For hele Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland.
Jeg har derfor i nedenstående redegjort for nogle af de - for mig - vigtigste områder, hvor jeg

Håber at få lov til at præge udviklingen i de kommende fire år.
Jeg håber, at dette vil efterlade et klart billede af mig, og hvad jeg står for

Samt og hvorfor I skal stemme på mig.

Hvis I har spørgsmål til de nævnte - eller andre emner, så er I naturligvis meget velkomne til at kontakte mig.


ANSTÆNDIG ÆLDREPLEJE.

Ældre danske medborgere, der har arbejdet og betalt skat i et helt liv, de skal kunne forvente,

at der bliver taget hånd om dem.
De skal have gode og fornuftige forhold, med alt den hjælp og støtte der er behov for.

Vores ældre skal have ordentlig mad, ordentlig rengøring og ordentlig hjælp til personlig

hygiejne.

Vi kan ikke være andet bekendt.
Jeg vil arbejde for, at der tilføres området flere midler og jeg vil kæmpe for at vi skaffe det økonomiske råderum til mere velfærd på dette område.

SKOLE OG BØRNEPASNING

I den anden ende af aldersskalaen har vi vores børn.
Børn som skal have den bedst mulige 
skolegang. 

Jeg vil arbejde for at elever og lærere på alle Frederikshavn kommunens skoler sikres fornuftige rammer,
da jeg mener, at et ordentligt undervisningsmiljø er afgørende for at opnå endnu bedre
 resultater end i dag. 

Jeg ønsker også et øget fokus på elevernes sociale trivsel i kommunens folkeskoler.
Samt lærernes trivsel er en af mit fokusområde, samt godt arbejdsmiljø for dem.

Der skal gøres mere for, at alle elever har en god oplevelse af at gå i skole.
Endelig vi jeg arbejde for, at der indføres et loft over, hvor mange tosprogede elever, der må 
være i en klasse. 
Når mange af eleverne kommunikerer på at fremmedsprog, vanskeliggør det indlæringen og integrationen i øvrigt.

Jeg vil arbejde for, at der findes gode pasningstilbud - dagpleje, vuggestuer, børnehaver og SFO’er- fordelt jævnt over hele kommunen. 
Jeg har nemlig den opfattelse, at gode skoler og gode pasningstilbud er afgørende for
udviklingen og bosætningen i landdistrikterne, og det skal også bruges aktivt i markedsføringen af Frederikshavn kommune.

BØRNEPASNING PÅ SKÆVE ARBEJDSTIDER:
I mange år har det været en udfordring for særligt enlige forældre at kunne arbejde på skæve 
arbejdstider pga. manglende muligheder for børnepasning.
Jeg vil arbejde for, at vi kan få gennemført en undersøgelse af, hvor i Frederikshavn Kommune der er et behov for at indføre børnepasning udover ”normal åbningstid”.
Vi skal tilpasse os ændringer i samfundet f.eks lukkeloven, der har ændret på behovet for pasning.

KÆMPE FOR DANSKE VÆRDIER:

Jeg vil kæmpe for, at der ikke tages religiøse særhensyn i Frederikshavn kommune.
Danmark er et kristent land og der gælder kristne værdier og normer.
I Frederikshavn kommune skal danske traditioner og kultur holdes i hævd.
Jeg vil også kæmpe for, at maden, der serveres på kommunens institutioner og plejehjem, følger 
dansk madkultur.

UDVIKLING AF YDEROMRÅDER OG LANDDISTRIKTER:

Lokalsamfundene i kommunen skal gives mulighed for udvikling. Jeg vil arbejde for, at der sikres støtte til foreningslivet og andre lokale initiativer. 
Der skal sikres mulighed for offentlig transport i yderområderne.

TRYGHED I HVERDAGEN:

Jeg vil arbejde for, at der gøres en målrettet indsats fra kommunens side, på at skaffe fast politi tilstedeværelse i Skagen og bedre i Frederikshavn. 
Der skal lægges pres på politiet for at prioritere patruljering i landdistrikterne. 
Det er helt uacceptabelt, at kommunens borgere skal føle sig nødsaget til at forene sig i nabohjælp kampagner og andre gode initiativer for at opnå den tryghed,
som bør være en 
selvfølgelighed i vores samfund.

LÆGE - LÆGEMANGEL:
En personlig familielæge er stadig det optimale for alle borgere i Nordjylland.
Jeg ønsker, der skal arbejdes mere for at skaffe flere praktiserende læger til Frederikshavn, Skagen, Sæby, oplandsbyerne og Nordjylland - i tæt samarbejde med Region Nordjylland.
Derfor skal vi have flere kampagner for at tiltrække læger til Frederikshavn kommune og 
Nordjylland i tæt samarbejde med de andre nordjyske kommuner og PLO - Praktiserende Lægers Organisation – bl.a om ægtefællejob.

ØGET FOKUS PÅ VETERANPOLITIK:

Frederikshavn er en stor garnisonsby.
Der skal arbejdes på, at der tages tilstrækkeligt hånd om nuværende og kommende veteraner.
Det skal være attraktivt for Forsvarets ansatte at bosætte sig i Frederikshavn kommune og derfor
skal der udvikles en ordentlig veteranpolitik - eventuelt med samarbejde på tværs af kommunegrænser om en veterankoordinator.

"Jamen, hvordan får vi råd til alt dette???" spørger du måske?

ERHVERV:

En god arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik er med til at skabe vækst i kommunen.

Det er erhvervslivet, der skaber omsætning i samfundet.
Derfor skal Frederikshavn kommune aktivt arbejde for at trække erhvervsdrivende til, ligesom det 
skal gøres attraktivt for allerede etablerede virksomheder at udvide deres aktiviteter.

Frederikshavn skal være i top 20 over de mest erhvervsvenlige kommuner.

Derfor er det vigtig vi fortsat have fokus på den strategiske udvikling af vores havne i Frederikshavn kommune fra Skagen i nord til Sæby i syd.

Det bør endvidere være et krav til alle kommunens leverandører, at de uddanner lærlinge/elever,
da en af de væsentlige grunde til manglende udvikling i erhvervslivet er mangel på kompetent arbejdskraft.

Opkvalificering af ledige ufaglærte, i tæt samarbejde med erhvervslivet for at få flere ledige i
beskæftigelse, er en god investering i mennesker og erhverv, som vil give mere økonomisk råderum til kernevelfærd i Frederikshavn Kommune.

ERHVERVSUDDANNELSER:

Mere fokus på erhvervsuddannelser og samarbejde erhvervslivet om at oprette flere lærepladser
til unge og voksne - gerne i et bindende samarbejde i en kommunal 3-partsaftale.

Jeg vil arbejde for, at kommunen skal prioritere et tættere samarbejde med de lokale
virksomheder om virksomhedsbesøg allerede fra de mindste klassetrin og skolepraktik for de større klassetrin.

Der skal arbejdes med undervisningsforløb, hvor eleverne opnår indblik i forskellige retninger og
brancher inden for håndværksfagene.
Men også en videreudvikling af kendskab til virksomhederne inden for de 4 vækstspor for eleverne og deres forældre i Frederikshavn kommune.

STATSLIGE ARBEJDSPLADSER:

Frederikshavn kommune skal naturligvis arbejde målrettet imod at skaffe eventuelle yderligere udflyttede statslige arbejdspladser til kommunen.

BOSÆTNING:

Nye/flere arbejdspladser sammen med attraktive lokalsamfund - også i de større byer - med gode
skoler og pasningstilbud, gode handelsmuligheder, godt foreningsliv og relevante kulturtilbud skal være med til at trække nye skatteydere til Frederikshavn kommune

Kampagner for at få indpendlere til at bosætte sig som ny borger og skatteyder i Frederikshavn kommune.

REPATIERING:

Jeg vil kæmpe for, at der fremadrettet arbejdes aktivt med repatriering i Frederikshavn kommune.
Flygtninge og migranter skal til stadighed opfordres til at vende tilbage til deres hjemland eller et tidligere opholdsland med støtte fra kommunen. 
Dette giver en kontant bonus til kommunen og vil på sigt spare kommunen for rigtigt mange penge.

TOLKEBISTAND:

Udgifterne til tolkebistand skal bringes ydereligere end det Dansk Folkeparti allerede har arbejde for i denne byrådsperiode.
Det skal ske gennem kvalitetssikring af sprogskolen i Frederikshavn kommune med løbende kontrol af de nuværende og fremtidig udbyder.


I forhold til regionspolitikken har jeg følgende fokusområder:


MINDRE REJSETID FOR PATIENTER OG BEDRE KOORDINERING AF PATIENTTRASNSPORTEN:

Det er meget uhensigtsmæssigt, at patienter ikke tilbydes undersøgelser, skanninger og kontrol på nærmeste sygehus, hvor behandlingen kan udføres.
I dag tages ikke geografiske hensyn, når patienter indkaldes til eksempelvis skanning. 
Dette betyder ofte transport på tværs af hele regionen i forbindelse med undersøgelser.
Der skal også tages bedre hensyn til patienternes diagnoser/sygdomme, samt f.eks. smitterisiko ved flere personer i samme vogn.

Det er ikke optimale at f.eks. en kræftpatient skal bruge 2-4 timers transport for 1/2 til 1 times undersøgelse eller behandling hver vej.
Der skal arbejdes på at tilbyde patienter henvisning til nærmeste sygehus.

OFFENTLIG TRANSPORT:

Bedre offentlige transportmuligheder i hele regionen - også på de skæve tidspunkter.
Arbejdspladser og butikker lukker ikke fordi klokken bliver 18, eller fordi der er weekend!

Rent Drikkevand

Vores drikkevand og drikkevandsreserver er vigtigere end råstofudvikling af grus og sand.
Derfor er en stemme på mig, en sikkerhed for dit og mit drikkevand i fremtiden.

TRYGHED OVER HELE REGIONEN:

Der skal arbejdes målrettet imod at skabe et sundhedsvæsen, som giver en tryg hverdag over alt i

regionen.

Sygehuset og lægevagten i Frederikshavn Kommune er vigtigere end nogensinde før.
Derfor vil jeg kæmpe for en udbygning af Frederikshavn Sygehus.
Vi skal have en lægevagt der er åben udenfor de praktiserende lægers åbningstider.

Kortere ventelister for kroniske smertepatienter - både til det regionale tilbud og flere smerteklinikker i regionen.
Dette kunne ske ved at udnytte ”Skagen sygehus” til også at være regionale smerteklinik.
Da mange gigt- og rygpatienter også døjer med smerter.
Vi skal udnytte de muligheder og erfaringer som bl.a Skagen Gigt- og Rygcenterhar opnået igennem de sidste mange år, gerne med udbygning af dette i Skagen.

Ambulancer & Akutberedskab

Der skal fokus på akutstationer og førstehjælp i hele Nordjylland.
Din overlevelsesmuligheder og førlighed skal ikke afgøres af hvor i regionen du bor
Dette indebærer acceptable responstider på ambulanceberedskabet
Der skal også arbejdes på en bedre vagtlæge dækning i Regionen.

Læger – Lægemangel:

En personlig familielæge er det optimale for alle borgere.
Jeg vil arbejde for at skaffe flere praktiserende læger til Nordjylland - vi skal have flere 
kampagner for at tiltrække læger til Toppen af Danmark
i tæt samarbejde med de øvrige nordjyske 
kommuner, regionen og PLO - Praktiserende Lægers Organisation.

RELIGIØSE SYMBOLER:

Jeg vil kæmpe for, at ansatte i vores sundhedsvæsen ikke må bære store religiøse symboler.

Tørklæder og lignende tydelige religiøse symboler tager fokus fra opgaven.
Patienter og pårørende må aldrig være i tvivl om, at det er fagligheden frem for religiøs 
overbevisning, der er afgørende for den behandling, der ydes.


 Hvorfor er det egentligt vi skal stemme på dig.pdf
Det vil jeg arbejde for i Frederikshavn byråd

 • Frederikshavn skal være i top 20 over de mest erhvervsvenlige kommuner

 • Mere fokus på de 2 af de 4 vækstspore "Maritime" og "Turisme".
 • Stem for en bedre fremtid i kommunen.

 • En god social- og erhvervspolitik.

 • En ansvarlig økonomisk styring.

 • Mere medbestemmelse til ældre og handikappede borgere.

 • Folkeskolen skal samarbejde med forældrene om barnets tarv.

 • Gode og stabile levevilkår til syge og svage.

 • Bevarelsen af aktive landdistrikter.

 • Mere fokus på erhvervsuddannelse.

 • Styrkelse af turisme.


 
Frederikshavn - En erhvervsvenlig kommune

Frederikshavn skal være i top 20 over de mest erhvervsvenlige kommuner:

Jeg vil arbejde på at vi kan sikre og styrke det lokale erhvervsliv med økonomisk bistand gennem erhvervsrådet.

En ny tankegang er at sammen med erhvervslivet og i tæt samarbejde med erhvervsrådet / Erhvervshus Nord mfl. om at få oprettet  "iværksætter-hotel" i kommunen.
På samme måde som f.eks. flere steder rundt om i Vendsyssel og Frederikshavn kommune er oprettet "kontorhotel".


Yderligere fokus og indsats på  at få flere virksomheds-konsulenter i Jobcentre til det opsøgende arbejde hos virksomhederne.
Så vi kan få afdækket behovet for nuværende og fremtidig behov for ansatte, uddannelsesniveau af ny medarbejder og lærlinge / elever i virksomhederne.Byggesagsbehandlingen skal smidiggøres og sagsbehandlingstiden skal nedbringes.
Det skal være muligt at få svar på sin ansøgning umiddelbart efter modtagelsen af byggesagen, hvor det er muligt afhængigt af kompleksiteten i ansøgning.
Jeg mener at sagsbehandling og myndighedskontrol, skal ske som en proaktiv sagsbehandling og rådgivende myndighedskontrol.

Jeg  kan ikke acceptere at virksomheder flytter til andre kommuner, fordi sagsbehandlingstiden i Frederikshavn er for lang.

Der skal arbejdes på, at skabe job, ved en attraktiv erhvervspolitik i hele Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune skal til enhver tid være på forkant med erhvervsgrunde i alle Kommunens større byer.

Forskning er statens opgave, men det er dog vigtigt, at Frederikshavn kommune arbejder for at få et eller flere forskningscentrer inden for det "Maritime område" eller ”Grøn energi” til kommunen i fremtiden.

I den udstrækning det er økonomisk forsvarligt, skal der arbejdes for, at lokale virksomheder udfører lokalområdets arbejdsopgaver i form af fagentrepriser.

Der skal arbejdes på, at skabe job, ved en attraktiv erhvervspolitik i hele Frederikshavn Kommune.

 

Dansk Folkeparti vil være medvirkende til at erhvervs-virksomheder skal opleve kommunen som en positiv samarbejdspartner.

Jeg vil arbejde for at kommune udvikle og støtte en iværksætter-kultur i Frederikshavn kommunen.


Mere fokus på vækstspor

Mere fokus på de 2 af de 4 vækstspore "Maritime" og "Turisme":

Hvorfor skal vi så have ekstra fokus på de to vækstspor: "Maritime og Turisme":
Jeg vil her fortælle mere om hvorfor fokus på det maritime vækstspor:

Det Maritime vækstspor ved vi fra flere rapporter, og den nuværende beskæftigelse i det maritime erhverv giver flere arbejdspladser og virksomheder til området.

Et af de mange ny områder som det maritime erhverv er bevæget sig ind på, som det sker blandt andet på Frederikshavn havn er "Offshorebranchen".
Blandt andet med Orskov´s stiftelse af selskabet Orskov Offshore.
Torque & Co er navnet på et nyetableret samarbejde mellem HG Electric, Hytek, Mekanord og Stæhr Engineering.

Frederikshavn havns udvidelser etape 1 og 2 vil give flere jobs i Frederikshavn kommune:
Men ikke mindst
MARS (Modern American Recycling Services), som vil dække 290.000 m² fremover.
Der er der mulighed for omkring 200 arbejdspladser.

Jeg ser som tidligere havnearbejder, kranfører og ufaglært specialarbejder stor mulighed for man kan lave en form "ophugger-uddannelse" i Frederikshavn, på samme måde som man har udviklet både Vodbinder- og Fish-Tech uddannelse i Frederikshavn og Nordjylland.

Det vil give mulighed for beskæftigelse til mange af de ledige ufaglærte som vi har i Frederikshavn.
Men også til unge, som ikke nødvendigvis er stærk boglig. Men har hænder "skruet" rigtigt på til at blive en "specialiseret håndværker" inden for ophugning-industrien.

Offshorebranche er på få år blevet en storspiller i dansk økonomi, med en årlig omsætning på 110 milliarder kroner. 
Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af COWI i samarbejde med Region Syddanmark.

”Det er nyttig viden. 
Vi har vidst, at der er foregået en eksplosiv vækst, og at den formentlig fortsætter. 
Det er bare første gang, vi ser tal for det”, siger Anders Eldrup, formand for Offshoreenergy.dk


Undersøgelsen viser, at der er i dag er 27.000 fuldtidsstillinger i olie/gas- og vindsektoren, og at der vil være 50.000 ansatte i 2020 hvis den nuværende udvikling fortsætter.

”Hele branchen peger på den samme udfordring: 
Vi skal tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft. 
Hvis vi skal have 50.000 ansatte i 2020, må og skal vi samarbejde for at skaffe de ekstra hoveder. 

Det er da blandt andet også det, vi er sat i verden til: 
At skabe en samlet indsats for Offshorebranche i hele landet”, siger Anders Eldrup.


Offshoreenergy.dk blev dannet på initiativ af Uddannelsesministeriet, Region Syddanmark og Offshoreenergy.dk´s 270 medlemsvirksomheder, men, det er en landsdækkende forening. 
Samlingen af danske offshorekompetencer på tværs af olie/gas og havvind er en vigtig opgave for Offshoreenergy.dk


”Analysen slår fast, at størstedelen af virksomheder i branchen faktisk arbejder inden for begge felter”, siger Anders Eldrup

Læs hele analysen HER eller det vedhæftet pdf-fil i bunden.

Kilde: Offshoreenergy.dk Kortlaegning af offshorebranchen
Bedre børnepasning på "skæv" arbejdstider

Børnepasning på "skæv" arbejdstider:

Et af de områder, som jeg vil arbejde for at indfører, hvis ikke idet mest få en undersøgelse om der er et behov for at få indført børnepasning på de "skæv" arbejdstider.
Efter ændring af lukkeloven, så er det blevet mere aktuelt at vi også få tilpasset børnepasning på de "skæv" arbejdstider.

I mange år har det været "et problem" for særligt enligt forældre, at kunne arbejde på "skæv" arbejdstider p.g.a manglende muligheder for børnepasning.
Vi skal også tilpasse efter ændring i samfundet, som bl.a. lukkeloven har ændret på behovet for pasning på "skæv" arbejdstider.

Det er både ansatte på det private og offentlige arbejdsmarkeds som har haft det behov for pasning på de "skæv" arbejdstider.

Jeg vil arbejde for vi få gennemført en undersøgelse om der er sådan et behov i Frederikshavn kommune, for indførelse af pasning på "skæv" arbejdstider.

Vi giver også mulighed for det, at vi kan tiltrække ny borger og børnefamilier til kommune, som f.eks. arbejde andre steder i Vendsyssel eller i Ålborg.
Hvis de p.g.a transporttid og manglende pasning på "skæv" arbejdstider fravælger at bor her, skønt de ønsker i vores dejlig og naturskøn kommune.

Budget 2018 - Ikke et prangende budget
24.09.2017:

Budget 2018 er ikke et prangende budget.

Det er ikke en tid, hvor der er så meget plads til at føre ideologisk og prangende politik.

Det er en tid hvor de fleste områder må holde for i en grad, det ikke altid er lige kønt.

Men også derfor i år har vi gjort vores til at holde igen på flere områder.

Blandt andet ældreområdet, bofællesskaberne, skoleområdet.

Samt på noget som også har betydning for børn, unge, ansatte og mange borger i det dagligt.

Det er på ejendomscentret´s område som renholdelse, Tekniske service på Drift og Service.

Nemlig rengøring og tekniske service, noget som der berører de fleste i det dagligt
Det gælder både for 2018 og de efterfølgende år (2019-2020)

De ansatte i Ejendomscentre gøre et godt arbejde i det dagligt.

Nej til udlicitering af disse områder:
Derfor er det min klar holdning til at vi ikke skal udlicitere rengøring, tekniske service og kantinedrift til private virksomheder som del af den blå blok ønsker det.

En anden offentlig myndigheds udlicitering i kommunens område skræmmer mig stadigvæk over det resultat der kom ud af deres udlicitering.
Så et klart nej til udlicitering af disse områder fra mig af.

Samt vi i Dansk Folkeparti sammen med S har kæmpet for en pulje til at opkvalificere vores unge mennesker, som ikke er i gang med uddannelse og på kanten af at komme ind på arbejdsmarkedet.
Men ved at vi gøre dem parat til fremtiden på arbejdsmarkedet.

Mit fokus er for den 6 mio kr. pulje, at det er hovedsageligt ufaglært det kommer til gavn, når det skal udmøntes i Arbejdsmarkedsudvalget.

Carsten Sørensen, byrådsmedlem (DF)
Byråds- og regionsrådskandidat
Medlem af økonomiudvalg og arbejdsmarkedsudvalget
Beskikket medlem i Ankestyrelsen
Næstformand DF Frederikshavn

Min valgfolder som byråds- og regionsrådskandidat

Valgfolder - Frederikshavn byråd 2017

Valgfolder - Frederikshavn byråd - KV 2017
Hent min valgfolder for byrådet som pdf-format


 Valgfolder - Frederikshavn byråd - KV 2017

Valgfolder - Regionsrådsvalget 2017

Valgfolder - Regionsrådsvalget 2017
Hent min valgfolder for regionsrådet som pdf-format

 Valgfolder - Regionsrådsvalget 2017
 Tilbage